18 stycznia 2010
Kadry - Płace

PŁACE (PK)  

 Własności modułu Płace:

 • pełna integracja z systemem kadrowym na poziomie wprowadzonych danych (dane osobowe, absencje, godziny nadliczbowe, niezbędne do naliczeń dane o wynagrodzeniu)

 • automatyczne rozliczanie zwolnień lekarskich oraz ich korekt z uwzględnieniem wymogów programu Płatnik

 • ewidencja i naliczanie wynagrodzeń oraz potrąceń z podziałem na składniki i okresy wypłat dla miesięcznie i godzinowo płatnych, zgodnie z Kodeksem Pracy i ustawą o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych

 • obliczanie średnich urlopowych za czas urlopu wypoczynkowego, obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 • łatwe dostosowanie naliczeń innych składników takich jak odprawa, nagroda jubileuszowa  oraz różnego rodzaju dodatki np. stażowy, nocny itp. do wewnętrznego regulaminu zakładowego

 • pełna obsługa zaliczek na podatek dochodowy

 • automatyczne generowanie i eksport miesięcznych dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik

 • obsługę list reklamacyjnych

 • tworzenie na podstawie list płac danych do transmisji przelewów na rachunki ROR

 • automatyczna dekretacja list płac w systemie FK

 • ewidencja innych przychodów opodatkowanych i nieopodatkowanych

 • wydruki zaświadczeń o osiągniętych dochodach

 • wydruki list płac wraz z odcinkami dla pracownika

 • wydruki kart wynagrodzeń, potrąceń, zasiłków i podatków

 • wydruki deklaracji podatkowej PIT


KADRY (KD)

Własności modułu Kadry:

 • możliwość odwzorowania w systemie hierarchicznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

 • ewidencja wszystkich podmiotów gospodarczych takich jak banki, urzędy skarbowe, ZUS itp., z którymi następuje współpraca w ramach działalności komórki kadrowo-płacowej

 • ewidencja szczegółowych danych osobowych z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne

 • ewidencja historii przeszeregowań praconika w przedsiębiorstwie oraz historii zatrudnienia w poprzednich zakładach

 • ewidencja informacji na temat wykształcenia i umiejętności zatrudnionego

 • automatyczne naliczanie ilości dni urlopu wypoczynkowego na podstawie wprowadzonych danych

 • ewidencja, rozliczenie czasu pracy

 •  

  ewidencja i kontrola urlopów, absencji chorobowych i innych nieobecności płatnych i niepłatnych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy  

   

 • ewidencja godzin nadliczbowych, dyżurów, godzin nocnych

 • ewidencja danych osobowych dzieci pracowników i innych członków rodziny

 • ewidencja:

                    –uprawnień

                    –badań lekarskich

                    –przebytych szkoleń

                    –znajomości języków obcych

 • kontrola dat kończących termin ważności np. badań lub uprawnień zatrudnionego

 • kwalifikowanie pracowników do emerytury, nagrody jubileuszowej, dodatku  stażowego

 • ewidencja informacji o niepełnosprawności

 • generowanie różnego rodzaju zestawień niezbędnych dla prawidłowego i nowoczesnego działania komórki kadrowo-płacowej

 • generowanie podstawowych dokumentów takich jak umowa o pracę, angaże, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu

 • automatyczne generowanie i eksport dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących pracowników oraz członków rodzin pracowników w formacie zgodnym z programem Płatnik

rejestr umów zleceń  oraz umów o dzieło .

 
© 2017 ZETO Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def